Klachtenregeling

I.
Algemene Bepalingen

Artikel 1. Klachtrecht

1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de
gedragstherapeut  zich in de uitoefening
van zijn/haar bevoegdheden jegens hem/haar of een ander heeft gedragen, een
klacht in te dienen bij de gedragstherapeut.

2. Een gedraging van een persoon die werkzaam is onder
verantwoordelijkheid van de gedragstherapeut wordt aangemerkt als een gedraging
van de gedragstherapeut.

Artikel 2 Behoorlijke
behandeling

De gedragstherapeut draagt zorg voor een
behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn/haar
gedragingen.

Artikel 3 Reikwijdte 

Deze regeling is van toepassing op de behandeling
van schriftelijke klachten die betrekking hebben op een gedraging jegens de
klager en die voldoen aan de eisen genoemd in artikel 6, eerste lid, en onder a
tot en met d, van deze regeling.

Artikel 4 Mondelinge/andere
klachten

1. Bij de behandeling van mondeling of per e-mail ingediende klachten
dan wel klachten die betrekking hebben op een gedraging jegens een ander dan de
klager, neemt de gedragstherapeut in ieder geval de vereiste zorgvuldigheid in
acht.

2. De gedragstherapeut wijst de klager die een
mondelinge klacht of een klacht per e-mail heeft ingediend, op de mogelijkheid
een schriftelijke klacht in te dienen.

II. De
behandeling van klaagschriften

Artikel 6 Indienen van een
klacht

1. Het klaagschrift wordt ondertekend verzonden en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;

d. het klaagschrift moet zijn gericht aan: Krista Sinke eigenaar van
Kattengedragsbureau ‘Begrip voor de Kat’

2. Indien het klaagschrift in een vreemde taal
is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht
noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

Artikel 7 Staken behandeling

1. In iedere fase van de klachtbehandeling kan de gedragstherapeut
nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht
tevreden gesteld kan worden.

2. Zodra de gedragstherapeut naar tevredenheid
van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot
het verder toepassen van deze regeling.

Artikel 8
Ontvangstbevestiging

De gedragstherapeut bevestigt de ontvangst van
het klaagschrift schriftelijk binnen een week.

Artikel 9 Klachtbehandeling

De gedragstherapeut is in eerste instantie
zelf belast met de behandeling van de klacht.

Artikel 10 Geen verplichting
tot klachtbehandeling

1. De gedragstherapeut is niet verplicht de klacht te behandelen indien
deze klacht betrekking heeft op een gedraging:

a. waarover  reeds eerder een
klacht is ingediend die met inachtneming van deze klachtregeling is behandeld;

b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft
plaatsgevonden;

c. waartegen door de klager (administratief) beroep kan of kon worden
ingesteld;

d. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een
rechterlijke instantie onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest;

e. zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de
officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging
deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake
van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of
een vervolging gaande is.

2. De gedragstherapeut is niet verplicht een klacht in behandeling te
nemen, indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging
kennelijk onvoldoende is.

3. De klacht gaat over een schriftelijke verschrijving van de
gedragstherapeut.

4. Van het niet in behandeling nemen van de
klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na
ontvangst van het  klaagschrift, door de
gedragstherapeut schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

Artikel 11 Aanstellen
klachtbehandelaar

Als gedragstherapeut en klager niet tot een
schikking kunnen komen kan er door klager een derde partij ingeschakeld worden
om tot een oplossing te komen. Deze derde partij dient een gedragstherapeut te
zijn, die aangesloten is bij de Stichting SPPD.

Artikel 12 Horen

1. De klachtbehandelaar stelt de klager en degene op wiens gedraging de
klacht betrekking heeft in de gelegenheid
te worden gehoord.

2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht
kennelijk ongegrond is, dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik
te willen maken van het recht te worden gehoord.

3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 13 Termijnen

1. De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst afgehandeld.

2. De afhandeling kan met ten hoogste vier
weken worden verdaagd. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan
aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 14 Klachtafdoening

De gedragstherapeut stelt de klager
schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar
aanleiding van de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan
verbindt.

Artikel 15 Klachtregistratie
en publicatie

De gedragstherapeut draagt zorg voor
registratie van de bij haar ingediende schriftelijke klachten.

Artikel 16 Citeertitel, bekendmaking
en inwerkingtreding 

1. Deze regeling kan worden aangehaald als klachtenregeling Kattengedragsbureau
‘Begrip voor de Kat’.

2. De gedragstherapeut draagt zorg voor de bekendmaking van deze
klachtenregeling.

3. Deze regeling treedt in werking met ingang
van de dag na bekendmaking ervan en is van toepassing op klachten die na de
datum van inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend, ook als de
gedraging waarover wordt geklaagd zich voor die datum heeft voorgedaan.