Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht, waarbij de kattengedragstherapeut zich verbindt jegens de klant een gedragstherapeutische behandeling in te stellen ten behoeve van de kat(en) van die klant.

2. Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de klant inzake de uit te voeren therapie.

3. Kattengedragstherapeut: degene die in opdracht van de klant een gedragstherapeutische behandeling instelt.

4. Klant: eigenaar van het dier, die de kattengedragstherapeut inschakelt en daartoe opdracht geeft inzake het (ongewenste) gedrag van zijn kat.

5. Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van vooraf bepaalde tijdsduur.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door de klant zijn gegeven en door de kattengedragstherapeut zijn aanvaard, conform artikel 2 lid 2.

2. Overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het instellen van een gedragstherapeutische behandeling.

3. Opname in het agenderingssysteem van de kattengedragstherapeut geldt inzake de totstandkoming van de overeenkomst tot opdracht als bewijs.

Artikel 3: Randvoorwaarden

1. De kattengedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

2. De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de kattengedragstherapeut op te volgen.

3. De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door de kattengedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, kattengedragstherapeut en omgeving.

4. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de kattengedragstherapeut worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

5. Kattenen, welke een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.

Artikel 4:

1. Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.

2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

3. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

4. Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien:

4.1  De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

4.2  De wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;

4.3  De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;

4.4  De wederpartij handelt in strijd met het recht;

Artikel 5:

1. Ter zake van de uit hoofde van de opdracht door de gedragstherapeut te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van opdracht wordt vastgesteld.

2. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, conform artikel 2 leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.

3. De vergoeding dient uiterlijk op de dag waarop het consult plaats vindt en voor aanvang van gedragstherapeutische behandeling te zijn voldaan.

4. Deelbetalingen van de vergoeding voor gedragstherapeutische behandeling zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de gedragstherapeut.

5. Annulering door de klant van gemaakte afspraken zal door de gedragstherapeut aanvaard worden.

6. Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.

7. Bij een door de gedragstherapeut aanvaarde annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 25% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht.

8. Indien de klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van het dier of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruit betaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.

9. Indien de gedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6:

1. De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de klant gewenst resultaat. Daarentegen zal de gedragstherapeut in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de gedragstherapeutische behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

2. De gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of  ten gevolge van de gedragstherapeutische behandeling.

3. Deelname door klant aan de gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en).

4. Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar dier geldig is.

Artikel 7:

1. De gedragstherapeut zal alle aan haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. De gedragstherapeut zal eventueel gemaakt video of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling  zonder schriftelijke toestemming van de klant.

Artikel 8:

1. De gedragstherapeut behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden,  therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.

2. Alle door de gedragstherapeut verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de  gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut worden verveelvoudigd,  openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9:

1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de gedragstherapeut dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de klant.

2. Voor het overige, niet bepaalde, beslist de gedragstherapeut. Deze beslissingen zijn bindend.

3. Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder gedragstherapeut ressorteert.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11:

1. Betalingen ten aanzien van workshops, gedragsdagen of seminars dienen te geschieden minimaal 2 weken voor aanvang van de dag(en). Indien hieraan niet voldaan wordt kunt u niet deelnemen.

2. Bij inschrijving binnen de 2 weken voor aanvang dient de betaling binnen 7 dagen te geschieden na ontvangst van het factuur en voor aanvang van de dag(en). Of contant aan het begin van de dag(en).

3. Vroeg boek kortingen worden alleen berekend bij betaling voor de sluiting van de vroeg boekdatum.

4. Inschrijving gebeurt op binnenkomst van het inschrijfgeld, indien vol wordt u op een wachtlijst geplaatst. Indien u niet deel kunt nemen, wordt u inschrijfgeld in zijn geheel terug gestort.

5. Annuleringen, voor 3 weken van aanvang krijgt u het inschrijf geld retour met aftrek van 10 % administratie kosten. Binnen 3 weken van aanvang wordt geen geld retour gestort. Wel mag u uw plaats aan iemand anders geven.

Typefouten en wijzigingen voorbehouden.